Rezervovať
Check-IN: od 14:00 do 21:00 | Check-OUT: 10:00

Ubytovací poriadok a storno podmienky

1. Rezervácia ubytovania

Ubytovanie je možné rezervovať prostredníctvom rezervačného formulára, e-mailom (info@penzionaccom.sk) alebo telefonicky +421 908 664 401.

2.Nástup a realizácia pobytu:

V deň nástupu ubytovania je príchod možný od 14:00 – 20:00 hod. Ak hosť nenastúpi do uvedeného času bez náležitého oznamu e-mailom (info@penzionaccom.sk) alebo telefonicky +421 908 664 401, vyhradzujeme si právo ponúknuť ubytovanie iným hosťom. Penzión je nutné v deň odchodu uvoľniť najneskôr do 10.00 hod.

3. Platobné podmienky

100% ceny pri ubytovaní v hotovosti alebo
30% ceny služieb ubytovania po potvrdení  rezervácie na účet Penziónu kreditnou kartou alebo bankovým prevodom a zvyšných 70% ceny služieb ubytovania najneskôr v deň nástupu na ubytovanie

4. Podmienky stornovania pobytu

Zrušenie pobytu a výška storno poplatkov pri zrušení rezervácie závisí od času medzi rezervovaním a nástupom na pobyt.

10 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt a tak isto aj v prípade, že sa hosť nedostaví vo vopred stanovenom termíne, alebo predčasne odíde je poplatok vo výške 100% zo zaplateného rezervačného poplatku. Viac ako 11 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie ubytovania bez storno poplatku. Storno pobytu môže hosť nahlásiť telefonicky: +421 908 664 401, alebo písomne e-mailom: (info@penzionaccom.sk), alebo cez rezervačný formulár.

5. Všeobecné podmienky:

Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť balkónové dvere a okná, zhasnúť svetlá a uzamknúť dvere.

Kľúče od izieb odovzdať na recepcii.

V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané, okrem na to vyhradených priestoroch. Ak hosť poruší tento zákaz, stanovuje sa mu pokuta vo výške 30 eur. Zákaz používať vlastné elektrické spotrebiče ako na izbách, tak aj v spoločných priestoroch. Prosíme Vás o dodržiavanie nočného kľudu od 22:00 do 06:30 hod.

6. Hosť nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa:

Premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, do elektrických spotrebičov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.

Prenechať priestory vyhradené k ubytovaniu inej osobe, ako je uvedená v zozname hostí, odsúhlasenom prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia.

Všetky zistené nedostatky pri nástupe je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi v deň nástupu. Za vzniknuté škody spôsobené na majetku nesie zodpovednosť hosť. Ak sú ubytovaní rodičia s deťmi, rodičia zodpovedajú za svoje deti.

Hostia musia dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 - 06.30 hod.

Domáce bytové zvieratá sú povolené len so súhlasom prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt s okamžitou platnosťou, ak hosť porušuje záväzne podmienky pre pobyt, ak hosť spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia, alebo ak je správanie hosťa počas pobytu nevhodné alebo rušivé. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt hosťom, u ktorých už v minulosti došlo k takému správaniu.

Hosť potvrdením objednávky ( e-mailom, telefonicky ) potvrdzuje, že sú mu tieto všeobecne záväzné ubytovacie podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

Hosť je povinný dodržiavať tieto podmienky. V prípade, ak ich poruší, má vedenie penziónu právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

Poskytnuté osobné údaje hosťa budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u štátnych príslušníkov cudzích krajín tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.

Ubytovací poriadok je platný a výveskou v penzióne a dostupný k nahliadnutiu.